Regulamin

1.DEFINICJE

 1. Portal – zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie www.splendi.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji o produktach odzieżowych, obuwniczych i akcesoriach w Polsce i poza granicami kraju, tworzenie kolaży ze zdjęć zamieszczonych na portalu, pobieranie zdjęć do umieszczenia na portalu, korzystanie z kolaży ze stylizacjami pochodzących portali należących do Administratora portalu lub właściciela oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik - każda osoba nie wymagająca logowania lub wymagająca zalogowana na Portalu, która poprzez akceptację Regulaminu i dodatkowo rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna
 3. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on Treść i nią zarządza. Za zgodą Użytkownika wprowadzona Treść jest przetwarzana w systemie informatycznym stworzonym przez Właściciela Portalu, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w dokumencie Polityka Prywatności.
 4. Treść - wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu które Użytkownik przekazał lub stworzył na Portalu oraz materiały zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu. Przez treść rozumie się szczególnie kolaże ze zdjęć stworzone przez Użytkownika.
 5. Administrator - właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Właścicielem portalu jest firma V4S Sp. z o.o. ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin
 6. Informacja o Produkcie lub zestawie - strona utworzona przez Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia umieszczone dobrowolnie lub za opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności
 7. Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
 8. Regulamin - niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 9. Usługi podlinkowane - usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem
 10. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Administratorem i właścicielem portalu jest V4S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „V4S”), z siedzibą w Szczecinie, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin

2.2 Treści zamieszczone na portalu www.splendi.pl mogą być także nieodpłatnie udostępniane i używane/publikowane w mediach społecznościowych oraz na portalach należących do właściciela lub administratora www.splendi.pl

2.3 Portal www.splendi.pl został przygotowany jako internetowy portal informacyjny umożliwiający uzyskanie informacji o produktach odzieżowych, obuwniczych i akcesoriach w Polsce i poza granicami kraju. Treści w nim prezentowane mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Portal www.splendi.pl to także internetowy portal informacyjny umożliwiający dodatkowo tworzenie własnych stylizacji i zestawów typu kolaż ze zdjęć zamieszczonych przez Administratora lub z elementów pobranych przez Użytkownika przy pomocy oprogramowania stworzonego przez Właściciela Portalu. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.4 Korzystając z Portalu poprzez np. pobieranie materiałów informacyjnych, rejestrując się w celu otrzymywania newslettera, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszego Portalu.

2.5 Użytkownikowi nie wolno używać znaków towarowych, zdjęć lub innych materiałów w jakichkolwiek publikacjach, witrynach, których treść naraża dobre imię spółki V4S Sp. z o.o. albo portalu www.splendi.pl lub narusza jego własność intelektualną lub inne prawa.

2.6 Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies" oraz Javascript. Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Portalu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Brak obsługi plików "cookies" i Javascript przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Portalu, ale może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". Administrator nie odpowiada za skutki korzystania z Portalu z wyłączoną obsługą plików „cookies" i Javascript.

2.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane silą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera, innymi okolicznościami od niego niezależnymi lub zależnymi od osób trzecich, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3.ZAKRES USŁUG I WSPÓŁPRACA Z USŁUGAMI PODLINKOWANYMI

3.1 Portal publikuje banery oraz linki do innych witryn i portali internetowych. Korzystając z baneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.

3.2 Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakiegokolwiek produktu, informacji lub usługi sprzedawanej bądź reklamowanej za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia) ponieważ ich Dostawcą jest inny podmiot.

3.3 Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści pojawiające się na stronach Usług Podlinkowanych

b) zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych stosowane przez Usługi Podlinkowane.

c) skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Usług Podlinkowanych współpracujących z Portalem lub do których prowadzą linki ze stron Portalu.

4.KORZYSTANIE Z PORTALU

Użytkownik na portalu splendi.pl może zapoznać się z ofertą sklepów prezentowanych na portalu, wgrać zdjęcie modowe i odnaleźć ubrania podobne do prezentowanych na zdjęciu, wykorzystywać opcję "znajdź podobne" dla każdego z zdjęć prezentowanych na portalu lub propozycje Wirtulanego Stylisty.

4.1 REJESTRACJA

4.1.1 Rejestracja w Portalu polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

4.1.2 Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.

4.1.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

4.1.4 Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na portalu

4.1.5 Nie można przenieść swojej rejestracji na Portalu na jakąkolwiek trzecią stronę bez zgody Administratora.

4.1.6 Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4.1.7 Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia rejestracji albo cofnięcia rejestracji na Portalu Firmie lub Osobie prywatnej bez podania przyczyny.

4.2 KONTO

4.2.1 Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 (jedno) Konto w Portalu.

4.2.2 Zabrania się przekazywania hasła do Konta w Portalu osobom trzecim. Uczynienie tego wyłącza po stronie Administratora jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wywołane nieregulaminowym postępowaniem Użytkownika.

4.2.3 Należy natychmiast zawiadomić Administratora w przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia identyfikatora Użytkownika albo hasła lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa Portalu.

4.2.4 W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane do wyjaśnienia.

4.2.5 W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje Konto. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Usunięcie konta nie spowodowuje usunięcia stworzonych przez Użytkownika stylizacji.

4.2.6 Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

4.3 ZAMIESZCZANIE TREŚCI I KOLAŻY ZE ZDJĘĆ

4.3.1 Treść zamieszczana przez Użytkownika przedstawia Użytkownika rozumianego jako osoba fizyczna prezentująca swoje kolaże ze zdjęć znajdujących się na Portalu lub pobranych zgodnie z prawem z sieci internetowej, opinie, komentarze. Treść przedstawiana nie może naruszać w jakikolwiek sposób prawa, w tym także praw autorskich do zdjęć czy grafik.

4.3.2 Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania Treści Użytkownika.

4.3.3 Administrator Portalu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować Treść wstawioną poprzez Użytkownika.

4.3.4 Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu Treści.

4.3.5 W zakresie, w jakim Treści i kolaże lub ich część będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorzy (Użytkownicy) Treści i kolaży oświadczają, że:

– posiadają pełne prawa autorskie do udostępnionego zdjęcia/grafiki etc. lub tekstu i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich.

– zwalniają Administratora i właściciela portalu od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Administratora z grafiki/zdjęcia/tekstu w zakresie jego prezentacji na portalu;

– poprzez kliknięcie „Opublikuj” stylizacji, jej Użytkownicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie powstałej Treści na stronach serwisu https://splendi.pl/ oraz innych serwisów internetowych

4.3.6 Przekazanie praw autorskich

Użytkownicy po opublikowaniu stylizacji i stworzeniu w ten sposób utworu w całości lub części w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenoszą nieodpłatnie na Administratora i właściciela serwisu www.splendi.pl autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i terytorialnie w kraju i poza granicami korzystania i rozporządzania przedmiotem prawa, na polach eksploatacji uprawniających Administratora do: a) wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub w części w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie w szczególności środkami i w formie dysków twardych, tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub Intranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, na wydrukach papierowych, sporządzania kopii, b) tłumaczenia, przystosowywania, rozbudowy, zmiany układu lub innej zmiany w utworach, w tym: uzupełnienia, skracania, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji utworu, c) rozpowszechniania przy pomocy nośników informacji, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wskazanym, d) odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania do korzystania osobom trzecim (sublicencja), najmu i dzierżawy, zarówno oryginału, jak i kopii utworu, e) obserwowanie, badanie i testowanie, zwielokrotnianie kodu źródłowego, kompilowanie różnych części, wykorzystania w różnych formatach w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania do innych utworów i tworzenia opracowań, f) modyfikowania, opracowywania, przemontowywana, zmian, dekompilowania, kompilowania, dostosowania funkcji do wymagań Administratora, g) sporządzania kopii zapasowej utworu, kopia zapasowa utworu może być używana równocześnie z oryginałem, h) wykorzystywania w celu promocji i reklamy.

4.3.7 Wraz z prawami określonymi w punkcie 4.3.6 Użytkownik nieodpłatnie przenosi na Administratora prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.

4.3.8 Użytkownik przenosi na Administratora nieodpłatnie prawo do udostępniania utworów osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Administratora praw, o których mowa w punkcie 4.3.6

4.3.9 Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych stylizacji i testów . Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

4.3.10 Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Treści zawarte w utworach, stylizacjach i komentarzach, które zamieścił na portalu https://splendi.pl

4.3.11 Administrator ma prawo do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich Treści , które według wyłącznego uznania Administratora naruszają niniejszy Regulamin lub mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa jakichkolwiek osób lub podmiotów albo naruszają lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa jakichkolwiek osób lub podmiotów.

4.3.12 Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za monitorowanie Portalu celem wykrycia niewłaściwych Treści lub zachowań. Jeżeli jednak Administrator zdecyduje się według swojego wyłącznego uznania na monitorowanie Portalu, to również i wtedy nie będzie ponosił odpowiedzialności za zamieszczone Treści, nie będzie obowiązany zmieniać ani usuwać niestosownych Treści, ani nie będzie odpowiadać za zachowanie Użytkownika zamieszczającego takie Treści.

4.3.13 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez niego w Portalu, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, jak również za wszelkie materiały i informacje przekazywane innym Użytkownikom oraz za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami.

 1. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1 Cała zawartość niniejszego Portalu, w tym projekt i układ witryny (tzw. layout) oraz logo "SPLENDI.PL ", stanowią własność intelektualną Właściciela i podlegają ochronie prawnej - szczególnie określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.2 Używanie Portalu i jego zawartości nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw związanych z intelektualnymi prawami należącymi do Właściciela, włączając w to, bez ograniczenia, HTML, projekty, programowanie, znaki towarowe, logo, grafika, fotografie, animacje, inne pliki video i tekstowe albo z intelektualną własnością osób trzecich publikujących treści na Portalu.

5.3 Poprzez udostępnienie informacji, tekstu, fotografii, grafiki albo innej zawartości na Portalu, Użytkownik przyznaje Administratorowi uprawnienia do używania tych materiałów w dowolny sposób,

5.4 Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Portalu, integrować, zamieszczać, przesyłać e-mailem, przekazywać w jakikolwiek inny sposób jakiekolwiek materiałów, które naruszają prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, tajemnice handlowe czy inne wyłączne prawa majątkowe osób lub podmiotów. Zgodnie ze swoimi zasadami Administrator Portalu może w uzasadnionych okolicznościach zablokować do wyjaśnienia Konto Użytkownikom dopuszczającym się takiego naruszenia.

6.PRAWA I OBOWIĄZKI

6.1 UŻYTKOWNIKÓW

6.1.1 Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna, która skończyła 18 lat. Osoby od 13 do 18 roku życia mogą korzystać z portalu tylko pod kontrolą rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą zakładać konta na Portalu.

6.1.2 Podmioty prawne nie mogą zakładać kont na Portalu w celu prezentacji swojej oferty bez wcześniejszej zgody Administratora.

6.1.3 Użytkownik rejestrując się do Portalu ma obowiązek wypełnienia wszystkich wymaganych pół i podania prawdziwych danych.

6.1.4 Niedozwolone jest tworzenie Kont fikcyjnych Użytkowników. Będą one kasowane w trybie natychmiastowym.

6.1.5 Przed założeniem Konta w Portalu, każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6.1.6 Dane wprowadzone przez Użytkownika wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem.

6.1.7 Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności

6.1.8 Użytkownik ma możliwość do wglądu, zmiany i usuwania z Portalu swoich danych, oraz Treści, które umieścił na stronie. W celu usunięcia konta należy poinformować Administratora wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@splendi.pl

6.1.9 Użytkownik Konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia Treści w Portalu i upublicznienia ich innym osobom.

6.1.10 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety).

6.1.11 Użytkownik umieszczając w Portalu Treści, wyraża zgodę na wgląd w nie przez innych Użytkowników oraz Administratora.

6.1.12 Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu Treści obrazujących lub propagujących nienawiść , przemoc, dyskryminację , naruszających dobra osobiste, obrażających godność innych osób, naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne, moralne i społeczne, naruszające prawa autorskie.

6.1.13 W przypadku, gdy jeden Użytkownik założy kilka identycznych lub zbliżonych Treścią Kont w Portalu, Administratorowi Portalu przysługuje prawo kasacji wybranych Kont bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.

6.1.14 Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skasować swoje Konto. Stworzone przez uzytkownika stylizacje pozostają na portalu

6.1.15 Zabrania się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Portalu - na przykład: podejmowania prób odczytania haseł innych użytkowników, uzyskania dostępu lub prób uzyskania dostępu do kont innych Użytkowników, przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Portalu (takich jak wirusy komputerowe, „trojany” lub inne szkodliwe programy), podejmowania działań by przeniknąć albo prób przeniknięcia środków bezpieczeństwa Portalu, etc. W przypadku stwierdzenia takich działań Administrator ma prawo do zablokowania i usunięcia Konta. W myśl obowiązującego Regulaminu działania polegające na próbie destabilizacji Portalu są czynem zabronionym i Administrator ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

6.1.16 Każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od Administratora.

6.1.17 Zabrania się zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym oraz zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron internetowych lub portali internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

6.2 WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

6.2.1 Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia lub zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia.

6.2.2 W szczególności będą usuwane Konta, które zawierają Treści pornograficzne, erotyczne, Konta sprzeczne z prawem, Konta naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, oraz Konta mogące obrażać uczucia religijne, a nadto takie które nie korespondują z celem Portalu.

6.2.3 Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia zamieszonych w Portalu Treści bez powiadomienia Użytkownika.

6.2.4 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania Treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających prawa autorskie, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego w Portalu.

6.2.5 Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia konta, do którego Użytkownik nie logował się dłużej niż 12 miesięcy i z którego nie były wykonywane żadne operacje na Portalu.

6.2.6 Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia konta podmiotu prawnego, który zamieszcza treści komercyjne bez akceptacji ze strony Administratora Portalu.

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 DZIAŁANIE PORTALU

7.1.1 Pomimo starań Administratora, materiały dostępne na Portalu mogą zawierać nieścisłości, błędy lub opuszczenia. Administrator nie gwarantuje, że informacja zamieszczona w Portalu będzie wolna od błędów lub opuszczeń.

7.1.2 Administrator nie gwarantuje, że Portal będzie dostępny w sieci nieprzerwanie i że będzie działał w pełni nieprzerwanie.

7.1.3 Dostęp do Portalu może być zawieszony chwilowo i bez ostrzeżenia w wypadku awarii systemu, utrzymania go albo naprawy albo z powodów będących poza kontrolą Administratora.

7.1.4 Administrator nie gwarantuje dokładności i wiarygodności jakiejkolwiek z informacji, treści, logo, obrazów, zdjęć albo ogłoszeń publikowanych w Portalu. Administrator nie gwarantuje także jakości albo właściwości jakichkolwiek produktów, informacji, ofert albo usług, pokazanych, nabytych albo otrzymanych przez Użytkownika Portalu będących rezultatem korzystania z Portalu.

7.1.5 Użytkownik Portalu korzysta z niego na własny koszt i własne ryzyko

7.2 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.2.1 Administrator nie będzie w żadnym wypadku ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności odszkodowawczej obejmującej odszkodowanie za szkody pośrednie, następcze, przykładne, incydentalne i szczególne oraz nawiązki, w tym między innymi również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z usług Portalu lub Usług Podlinkowanych, nawet jeśli Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Administratora. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych.

7.3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.3.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści lub Informacji o Produkcie lub Informacji o Firmie zamieszczonych w Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści zawartej w Usługach Podlinkowanych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia ani straty spowodowane przez Użytkowników Portalu, czy też sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych bądź z nimi związane.

7.3.2 Zamieszczenie linku do jakiejkolwiek witryny lub usługi w Portalu nie oznacza, że Administrator akceptuje lub popiera tę witrynę lub usługę. Wchodząc do takich witryn lub usług osób trzecich, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i z pełną świadomością skutków stąd płynących.

7.3.3 Administrator nie bierze odpowiedzialności za reklamy ani linki osób trzecich zamieszczane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych, za których pośrednictwem bądź w związku z ich korzystaniem Użytkownik poniósł jakąkolwiek szkodę, a także nie odpowiada za towary lub usługi świadczone przez te osoby trzecie.

7.3.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika Portalu, czy to w sieci, czy też poza nią.

7.3.5 Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwę, usunięcie, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów jakiegokolwiek Użytkownika albo za wprowadzanie w nich zmian, dokonane w sposób przestępczy albo sprzeczny z Regulaminem.

7.3.6 Administrator nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili i odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub z powodu przeładowania sieci Internet lub Portalu bądź Usług Podlinkowanych, ani za łączne działanie kilku z tych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania Treści w związku z Portalem lub Usługami Podlinkowanymi.

7.3.7 W żadnym wypadku Administrator nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty, w tym między innymi uszkodzenie ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych, udziału w wydarzeniach Portalu, Treści zamieszczanych w Portalu lub Usługach Podlinkowanych bądź za ich pośrednictwem, czy postępowania Użytkowników Portalu, zarówno w sieci, jak i poza nią.

7.3.8 Portal i Usługi Podlinkowane oferowane są w aktualnym stanie („AS-IS") i w miarę swojej dostępności, a Administrator w sposób wyraźny wyłącza gwarancję przydatności do określonego celu i nie naruszania uprawnień. Administrator nie może gwarantować ani nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych.

8.REKLAMACJE

8.1 Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

8.2 Wszelkie reklamacje należy zgłosić Administratorowi poprzez dział „Kontakt" w Portalu

8.3 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

8.4 Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługi Podlinkowanych przy wykorzystaniu funkcji Portalu.

9.SPORY

9.1 Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Administratora według miejsca jego siedziby.

9.2 Dla oceny stosunków prawnych łączących Administratora Portalu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3 Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Na wypadek tego za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

9.4 Spory między Użytkownikami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami Portalu, z którymi Użytkownik ma styczność za pośrednictwem Portalu i/lub Usług Podlinkowanych.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Korzystanie z Portalu przez każdego Użytkownika oznacza akceptację przez niego/nią postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2 Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

10.3 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

10.4 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje jednolity tekst Regulaminu na łamach Portalu.

10.5 Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu takiej zmiany oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu w zmienionej wersji oraz jej zaakceptowanie. Ważne jest zatem, by Użytkownik regularnie przeglądał niniejszy Regulamin. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na bycie związanymi niniejszym Regulaminem i przestrzeganie obowiązującego prawa, musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

10.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

10.7 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Ostatnia aktualizacja: 1.03.2022