Regulamin

1.DEFINICJE

  1. Portal – zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie www.splendi.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji o produktach odzieżowych, obuwniczych i akcesoriach w Polsce i poza granicami kraju, korzystanie z kolaży ze stylizacjami pochodzących portali należących do Administratora portalu lub właściciela oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
  2. Użytkownik - każda osoba nie wymagająca logowania, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna
  3. Treść - wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu.
  4. Administrator - właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Właścicielem portalu jest firma V4S Sp. z o.o. ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin
  5. Informacja o Produkcie lub zestawie - strona utworzona przez Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia umieszczone dobrowolnie lub za opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności
  6. Regulamin - niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
  7. Usługi podlinkowane - usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem
  8. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Administratorem i właścicielem portalu jest V4S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „V4S”), z siedzibą w Szczecinie, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin

2.2 Treści zamieszczone na portalu www.splendi.pl mogą być także nieodpłatnie udostępniane i używane/publikowane w mediach społecznościowych oraz na portalach należących do właściciela lub administratora www.splendi.pl

2.3 Portal www.splendi.pl został przygotowany jako internetowy portal informacyjny umożliwiający uzyskanie informacji o produktach odzieżowych, obuwniczych i akcesoriach w Polsce i poza granicami kraju. Treści w nim prezentowane mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.4 Korzystając z Portalu poprzez np. pobieranie materiałów informacyjnych, rejestrując się w celu otrzymywania newslettera, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszego Portalu.

2.5 Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies" oraz Javascript. Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Portalu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Brak obsługi plików "cookies" i Javascript przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Portalu, ale może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". Administrator nie odpowiada za skutki korzystania z Portalu z wyłączoną obsługą plików „cookies" i Javascript.

2.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane silą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera, innymi okolicznościami od niego niezależnymi lub zależnymi od osób trzecich, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3.ZAKRES USŁUG I WSPÓŁPRACA Z USŁUGAMI PODLINKOWANYMI

3.1 Portal publikuje banery oraz linki do innych witryn i portali internetowych. Korzystając z baneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.

3.2 Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakiegokolwiek produktu, informacji lub usługi sprzedawanej bądź reklamowanej za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia) ponieważ ich Dostawcą jest inny podmiot.

3.3 Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści pojawiające się na stronach Usług Podlinkowanych

b) zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych stosowane przez Usługi Podlinkowane.

c) skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Usług Podlinkowanych współpracujących z Portalem lub do których prowadzą linki ze stron Portalu.

4.KORZYSTANIE Z PORTALU

Użytkownik na portalu splendi.pl może zapoznać się z ofertą sklepów prezentowanych na portalu, wgrać zdjęcie modowe i odnaleźć ubrania podobne do prezentowanych na zdjęciu, wykorzystywać opcję "znajdź podobne" dla każdego z zdjęć prezentowanych na portalu

5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 DZIAŁANIE PORTALU

5.1.1 Pomimo starań Administratora, materiały dostępne na Portalu mogą zawierać nieścisłości, błędy lub opuszczenia. Administrator nie gwarantuje, że informacja zamieszczona w Portalu będzie wolna od błędów lub opuszczeń.

5.1.2 Administrator nie gwarantuje, że Portal będzie dostępny w sieci nieprzerwanie i że będzie działał w pełni nieprzerwanie.

5.1.3 Dostęp do Portalu może być zawieszony chwilowo i bez ostrzeżenia w wypadku awarii systemu, utrzymania go albo naprawy albo z powodów będących poza kontrolą Administratora.

5.1.4 Administrator nie gwarantuje dokładności i wiarygodności jakiejkolwiek z informacji, treści, logo, obrazów, zdjęć albo ogłoszeń publikowanych w Portalu. Administrator nie gwarantuje także jakości albo właściwości jakichkolwiek produktów, informacji, ofert albo usług, pokazanych, nabytych albo otrzymanych przez Użytkownika Portalu będących rezultatem korzystania z Portalu.

5.1.5 Użytkownik Portalu korzysta z niego na własny koszt i własne ryzyko

5.2 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.2.1 Administrator nie będzie w żadnym wypadku ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności odszkodowawczej obejmującej odszkodowanie za szkody pośrednie, następcze, przykładne, incydentalne i szczególne oraz nawiązki, w tym między innymi również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z usług Portalu lub Usług Podlinkowanych, nawet jeśli Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Administratora. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych.

5.3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.3.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści lub Informacji o Produkcie lub Informacji o Firmie zamieszczonych w Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści zawartej w Usługach Podlinkowanych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia ani straty spowodowane przez Użytkowników Portalu, czy też sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych bądź z nimi związane.

5.3.2 Zamieszczenie linku do jakiejkolwiek witryny lub usługi w Portalu nie oznacza, że Administrator akceptuje lub popiera tę witrynę lub usługę. Wchodząc do takich witryn lub usług osób trzecich, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i z pełną świadomością skutków stąd płynących.

5.3.3 Administrator nie bierze odpowiedzialności za reklamy ani linki osób trzecich zamieszczane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych, za których pośrednictwem bądź w związku z ich korzystaniem Użytkownik poniósł jakąkolwiek szkodę, a także nie odpowiada za towary lub usługi świadczone przez te osoby trzecie.

5.3.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika Portalu, czy to w sieci, czy też poza nią.

5.3.5 Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwę, usunięcie, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów jakiegokolwiek Użytkownika albo za wprowadzanie w nich zmian, dokonane w sposób przestępczy albo sprzeczny z Regulaminem.

5.3.6 Administrator nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili i odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub z powodu przeładowania sieci Internet lub Portalu bądź Usług Podlinkowanych, ani za łączne działanie kilku z tych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania Treści w związku z Portalem lub Usługami Podlinkowanymi.

5.3.7 W żadnym wypadku Administrator nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty, w tym między innymi uszkodzenie ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych, udziału w wydarzeniach Portalu, Treści zamieszczanych w Portalu lub Usługach Podlinkowanych bądź za ich pośrednictwem, czy postępowania Użytkowników Portalu, zarówno w sieci, jak i poza nią.

5.3.8 Portal i Usługi Podlinkowane oferowane są w aktualnym stanie („AS-IS") i w miarę swojej dostępności, a Administrator w sposób wyraźny wyłącza gwarancję przydatności do określonego celu i nie naruszania uprawnień. Administrator nie może gwarantować ani nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych.

6.REKLAMACJE

6.1 Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

6.2 Wszelkie reklamacje należy zgłosić Administratorowi poprzez dział „Kontakt" w Portalu

6.3 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

6.4 Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługi Podlinkowanych przy wykorzystaniu funkcji Portalu.

7.SPORY

7.1 Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Administratora według miejsca jego siedziby.

7.2 Dla oceny stosunków prawnych łączących Administratora Portalu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.3 Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Na wypadek tego za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

7.4 Spory między Użytkownikami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami Portalu, z którymi Użytkownik ma styczność za pośrednictwem Portalu i/lub Usług Podlinkowanych.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Korzystanie z Portalu przez każdego Użytkownika oznacza akceptację przez niego/nią postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2 Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

8.3 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

11.4 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje jednolity tekst Regulaminu na łamach Portalu. Żadne istotne zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

8.4 Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu takiej zmiany oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu w zmienionej wersji oraz jej zaakceptowanie. Ważne jest zatem, by Użytkownik regularnie przeglądał niniejszy Regulamin. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na bycie związanymi niniejszym Regulaminem i przestrzeganie obowiązującego prawa, musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

8.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

8.6 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Ostatnia aktualizacja: 1.03.2022